среда, 4 июля 2012 г.

Адыгэм ящӏысыр

"Адыгэ" зицӏэр мы дунеишхуэм тхьэм бегъымбару къыщигъэщӏауэ аракъым. Дыцӏыху къызэрыгуэкӏщ: ӏэ тфӏэтщ, лъакъуэ тфӏэтщ, хэти щхьэ фӏэтщ, ауэ псоми япхэр гъуанэщ.
Уадыгэмэ, щӏым утемыувэу узекӏуэнуракъым.
Цӏыхум гуапэу уахэтым, псапэрэ напэрэ зепхьэм, диадэжьхэм зэранэкӏа хабзэр илъэсищэм щӏигъу къэзыгъэщӏа жыгеижьым хуэдэу пхъумэм нэхъыбэ ухуей?!
А жыгеижьыр зэ ибупщӏыкӏмэ, зы щӏымахуэкӏэ унэ пхуригъэплъынщ, ауэ ущысхьымэ, уи быным я быныжыми жьэуапӏэ яхуэхъунущ.
Дэнэ ущыӏэуи ирехъу, абы и жылэ закъуэ пхуэхъумэмэ, цӏыху укъилъхуауэ укъалъытэну пхуэфащэщ.

Комментариев нет:

Отправить комментарий